به طعم دانشجویی | سید سعید حسینی

نسیمُـگرام

یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی

روایت یک قلم

داستان سربرآوردن نسیمُگرام به عنوان جایگاه نشر یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی، همراه با پرداخت و پردازش علاقه‌مندی‌های او به زمینه‌های استارتاپ و توسعۀ فردی
اطلاعات بیشتر | داستان نسیمُـگرام

رزومه

از دیار عرفان

پژوهشگر

تابستان 1397
اثر پژوهشی برگزیدۀ من در سومین جشنوارۀ کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور

نقشبندیکا

بنیان‌گذار

از 9 آبان 1402
یادداشت‌های رسالۀ دکتری | مطالعات نقشبندیه‌پژوهی با رویکرد تاریخی | وب‌سایت

هورامان‌هانی

مدیر بازاریابی

از 9 آبان 1402
کسب‌وکار پایۀ من در زمینۀ زنبورداری برای ارایۀ عسل طبیعی و باکیفیت از کوهستان‌های هورامان در کردستان | وب‌سایت

آسانا

بنیان‌گذار

از 9 آبان 1402
استارتاپ من با محصول «کندوی مدرن» برای نوآموزان و علاقه‌مندان به زنبورداری | وب‌سایت

یادداشت‌های دانشجویی

ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012