حوض یکی از ساخت‌های معماری پراهمیت در گذشتۀ هورامان است که به دلیل بنا شدن در پیوند با مسجد، کارکردهای وضوخانه، دستشویی، حمام عمومی مردان و مرده‌شورخانه نیز داشته است.

به دلیل محوریت آن در انجام پاره‌ای واجبات دینی، گاه حتی در مفهومی نزدیک به مسجد نیز به کار رفته است؛ مانند حەوزوو شێخی به عنوان نمازخانۀ شیخ عبدالخالق مازیبنی نقشبندی در ییلاق روستای ژیوار. موقعیت حوض در بافت سکونت‌گاهی اهالی هورامان بعضاً چنان پراهمیت بوده است که محلۀ پیرامون آن، به اسم حوض شناخته شده است؛ مانند سەروو حەوزی در همان روستا.

در این سند نیز ـ که حاشیۀ یکی از برگه‌های نسخه‌ای خطی به نام تاریخ‌نامه است و در آن قسمی از مهم‌ترین رویدادهای سه سدۀ اخیر هورامان سال‌نگاری شده است ـ تاریخ بنای حوض مسجد روستای ڕوار در سال ۱۳۱۳ ه.ق ثبت شده و اهمیت آن به نوعی دیگر و در دعای کاتب برای فرج‌الله بیگ ڕواری به عنوان متولی ساختن آن، نمود یافته است: «قبل برین هر ظلم و ناحسابی کرده باشد، ان شاء الله خدای تبارک‌وتعالی، او را عفو می‌فرماید، از جزای این احسان جزیل و عظیم که نموده است».