دامنۀ اثرگذاری مشایخ نقشبندی هورامان در جامعۀ کردستان در نزدیک به دو سدۀ گذشته، گسترده و در جوانب مختلف زندگی مردم بوده است؛ به گونه‌ای که گاه کوچک‌ترین و معمولی‌ترین فعالیت‌های آنان در برخی اسناد پراکنده ثبت شده است.

آن‌چه در این تصویر می‌بینید، ثبت تاریخ دو رویداد معمولی در پیوند با مشایخ نقشبندی هورامان است: یکی سفر شیخ محمد بهاءالدین نقشبندی (۱۲۵۲-۱۲۹۸ ه.ق) به روستای نوێن در سال ۱۲۹۷ ه.ق، و دیگری گردهم‌آیی پیروان طریقت در دورۀ حیات او در سال ۱۲۹۴ ه.ق. این دو رویداد از نظر نویسنده و کاتب یک نسخۀ خطی چنان پراهمیت بوده‌اند که در متن، و نه حاشیۀ آن، ذکر و سال‌نگاری شده‌اند.