برخی اسناد در عین آن‌که ممکن است ساده به نظر برسند، بعضاً حاوی نکات و دلالت‌های تاریخی ارزشمندی هستند.

این سند ـ که مطابق متن آن و در اصطلاح متعارف فقهی کردستان، «بیع‌نامچه» نام دارد ـ به خط ملا خضر رواری (درگذشتۀ ١٢٠٥ ه.ق)، عالم و شاعر نامی هورامان، در ۲۴۵ سال پیش نوشته شده است و در آن، سبحان ویردی بیگ، اراضی مله‌وه‌ز و که‌ڕاوا را به قیمت چهار تومان به محمد یوسف سلطان (درگذشتۀ ١٢١٣ ه.ق) فروخته است.

در حاشیۀ این سند، اصطلاح کەڵاتەرزان به عنوان نام ناحیه‌ای در کردستان، به صورت «کلاته ارزان» آمده است. به نظر می‌رسد این سبک ضبط واژۀ کەڵاتەرزان ـ ضمن نارسایی نگارش فارسی برای انتقال مفهوم واژگان کردی ـ می‌تواند نشان‌دهندۀ ریشۀ آن در نسبت با «کلاته» باشد.

پ.ن: این سند پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «سند و دست‌نوشته‌ای تاریخی از ملا خضر رواری هورامانی» به وسیلۀ دکتر نادر کریمیان سردشتی معرفی شده است.