نهادهای دینی در گذشته، عمدتاً دارای معماری جذاب و متفاوت از بافت پیرامونی بودند. با این حال، هر چه به دورۀ مدرن نزدیک‌تر شده‌ایم، سبک معماری تمایزبخش برخی از این مراکز، همگونِ جامعه شده و در عمل از جذابیت افتاده است.

آن‌چه در تصویر می‌بینید، ساختمان یکی از تکایای شاخۀ کسنزانی از طریقت قادری در شهر مریوان است. اگر یک شهروند از این خیابان عبور کند، بدون دیدن تابلوی آن احتمالاً متوجه ماهیت متفاوت ساختمان نخواهد شد.

رنگ سبز در و تابلو، نشان از ارادت اهل بیتی عمیق پیروان این طریقت و انتخاب آیه‌ها و به کار بستن آن‌ها نیز، بر واکنش‌های تدافعی کانون‌های طریقت در مقابل هجمۀ مخالفان دلالت می‌کند.