علوم انسانی

آسیب‌شناسی عدم حضور علوم انسانی در مواجهه با بحران اجتماعی اخیر | نگاه رویکردی

/iran-protests-and-humanities

تفاوت رویکردی کاربه‌دستان مهندس و تحصیل‌کردۀ علوم انسانی در مواجهه با اعتراضات اخیر ایران


علوم انسانی در ایران | مسیر دانشجویان برای دانش‌ورزی

/humanities-in-iran

تحلیلی اجمالی و تاریخی دربارۀ وضعیت علوم انسانی در ایران و راه‌حل پیش رو برای دانشجویان علوم انسانی جهت ارتقای وضعیت علمی


از مهندسی به تاریخ

/from-enginnering-to-history

فایل صوتی | درنگی در چرایی و چگونگی گرایش دانش‌آموختگان مهندسی به علوم انسانی


تناسب رشتۀ تحصیلی با آیندۀ شغلی | یک درنگ

/the-fit-of-the-field-of-study-with-the-career-future

دربارۀ ضرورت فراگیری مهارت‌هایی که در دنیای نوین کسب‌وکار ضروری هستند.


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012