سخنرانی به روش تد با عنوان «از مهندسی به تاریخ» | دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ: 9 اردیبهشت 1398 | مدت: کمتر از 11 دقیقه

فایل صوتی را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.