فرصت مطالعاتی

سالی که گذشت ...

/the-year-that-passed

آن‌چه در سال 1401 تجربه کردم!


فرصت مطالعاتی | برقراری ارتباط با استادان

/communicate-with-professors

مسألۀ برقراری ارتباط بین‌المللی علمی با استادان دانشگاه‌های خارجی برای دریافت فرصت مطالعاتی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012