رابطه

قدرت عجیب خاطره‌ها

/the-power-of-bitter-memories

رویارویی من با یک خاطره و اثر آن بر زندگی دانشجویی‌ام


عشق‌ورزی‌های جوانی شیخ نجم‌الدین کبری

/najm

دو حکایت از شیخ نجم‌الدین کبری دربارۀ عشق‌ورزی‌های جوانی‌اش در کتابش با نام «فوائح الجمال و فواتح الجلال»


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012