ذایقه

نوشتن هم‌چون یک ذوق

/writnig-as-a-virtu

دربارۀ بها دادن به ذوق و شوق‌های درونی و محدود نکردن آن‌ها


سرپرستی ما از والدین

/we-and-our-parents

مسئولیت سنگین فرزندان دربارۀ والدین پابه‌سن


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012