خانواده

وقتی من متولد شدم

/when-i-borned

گزارشی از سبک زندگی خانوادۀ من در روستای سرپیر در اوایل دهۀ هفتاد


سرپرستی ما از والدین

/we-and-our-parents

مسئولیت سنگین فرزندان دربارۀ والدین پابه‌سن


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012