گوشه گیری

اشتیاق جدید من به مفهوم زهد در تصوف متقدم

/my-new-interest-in-asceticism

شرحی کوتاه از احساس نیاز به زهدورزی در زندگی بر پایۀ شناخت تصوف متقدم


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012