گورانیت

دیگری‌انگاری گوران برای کرد

/goran-studies-1

تأملی در دیگری‌انگاری کرد بر اساس بررسی فهرستی از مشاهیر گوران در سده‌های پنجم تا سیزدهم هجری


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012