وقف

آداب اجتماعی هورامان بر پایۀ دو سند ملکی

/social-customs-of-hawraman-based-on-2-historical-documents

یادداشت‌هایی تلگرامی دربارۀ اجارۀ 99 ساله و شیوۀ وقف به نسل پسر در هورامان


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012