هنر

نوشتن هم‌چون یک ذوق

/writnig-as-a-virtu

دربارۀ بها دادن به ذوق و شوق‌های درونی و محدود نکردن آن‌ها


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012