نویسنده ژیوارنامه

ژیوارنامه | کتاب جدید من

/zhivarnameh

کتاب «ژیوارنامه؛ جستارنوشت‌هایی در تاریخ و جغرافیای روستای ژیوار» به تازگی از جانب نشر احسان منتشر شد.


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012