نزانی

گورانی به عنوان زبان ادبی و علمی کردها

/goran-studies-3

کارکردهای شناخت گورانی به عنوان زبان ادبی و علمی در بازشناخت پیچیدگی‌های تاریخی آن


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012