نخبه

پلتفرم ویژۀ متخصصان کُرد

/zeelamo

معرفی پلتفرم اختصاصی برای دانشجویان، دانشمندان، پژوهشگران و کارآفرینان کُرد


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012