میراث پیرشالیار

درنگی در دعوت فعالان و نخبگان به ترویج گردشگری در هورامان | بخش اول

/pathology-of-tourism-development-in-hawraman-part-1

آسیب‌شناسی ترویج گردشگری در هورامان با تأکید بر حفظ ویژگی‌های فرهنگی و عرفانی آن


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012