مهندسی

از مهندسی به تاریخ

/from-enginnering-to-history

فایل صوتی | درنگی در چرایی و چگونگی گرایش دانش‌آموختگان مهندسی به علوم انسانی


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012