مهسا امینی

اعتراضات ایران | یک تأمل

/reflections-on-the-protests-in-iran

طرح یک پرسش دربارۀ چرایی حجم قابل توجه همدلی مردم با حادثۀ مهسا امینی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012