مهارت پژوهش

یادگیری زبان و مهارت‌های پژوهش به صورت هم‌زمان

/learning-research-and-language-simultaneously

به جای فراگیری مهارت‌های پژوهش و زبان به صورت جداگانه، آن‌ها را به صورت هم‌زمان یاد بگیریم!


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012