مهاجرت نوجوانان

بحران مهاجرت در هورامان

/immigration-crisis-in-hawraman

نگاهی کوتاه و اقتصادی به بحران مهاجرت جوانان هورامانی به اروپا در یادداشتی تلگرامی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012