قهوه خانه

داستان قهوه | از جهان اسلام تا اروپا

/cofee-history

سیر تاریخی ورود قهوه به اروپا و اهمیت اجتماعی قهوه‌خانه‌ها | یک یادداشت کوتاه


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012