عسل

هورامان‌هانی | عسل کردستان

/natural-and-high-quality-honey-of-kurdistan

دربارۀ دو ویژگیِ طبیعی و باکیفیت بودن عسل، و معرفی هورامان‌هانی


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012