صحیف المنور

واژه‌های گوران و هورامان در اثری از سید عبدالله بلبری

/goran-and-hawraman

دلالت‌های تاریخی عنوان‌های گوران و هورامان در صحیفة المنور من الشریعة الانور


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012