شیخ نجم الدین کبری

عشق‌ورزی‌های جوانی شیخ نجم‌الدین کبری

/najm

دو حکایت از شیخ نجم‌الدین کبری دربارۀ عشق‌ورزی‌های جوانی‌اش در کتابش با نام «فوائح الجمال و فواتح الجلال»


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012