شیخ شهاب الدین احمد نقشبندی

حل یک معمای تاریخی | ولادت سید عبدالله بلبری

/birthday-of-sayyid-abdullah-bilbari

چگونه پس از چند سال به صورت اتفاقی توانستم تاریخ ولادت سید عبدالله بلبری را پیدا کنم؟


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012