شبکه تخصصی

پلتفرم ویژۀ متخصصان کُرد

/zeelamo

معرفی پلتفرم اختصاصی برای دانشجویان، دانشمندان، پژوهشگران و کارآفرینان کُرد


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012