شاعر

مهارت ادبی شاعران هورامان در زبان فارسی

/literature-skill-of-hawraman-poets-in-the-persian-language

بررسی موردی شعری از سید عبدالله بلبری در مقایسه با موارد مشابه از شاعران فارسی‌گوی دیگر


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012