زبان فارسی

گفت‌وگوی علمی و برداشت تاریخی | من و دانش از پاکستان

/scientific-dialogue

مواجهۀ عملی من با تأثیر درازدامنۀ استعمار بر هند و پاکستان


مهارت ادبی شاعران هورامان در زبان فارسی

/literature-skill-of-hawraman-poets-in-the-persian-language

بررسی موردی شعری از سید عبدالله بلبری در مقایسه با موارد مشابه از شاعران فارسی‌گوی دیگر


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012