رویدادهای دانشگاهی

فرصت مطالعاتی | برقراری ارتباط با استادان

/communicate-with-professors

مسألۀ برقراری ارتباط بین‌المللی علمی با استادان دانشگاه‌های خارجی برای دریافت فرصت مطالعاتی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012