روانسر

تجربۀ شخصی در دیدار با نقشبندیان

/naqshbandiyya-in-kurdistan-my-experience

بیان کوتاه یک تجربه از دیدار با شیخ محمدسعید نقشبندی در منزل ایشان در روانسر


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012