روانسر

تجربۀ شخصی در دیدار با نقشبندیان

/naqshbandiyya-in-kurdistan-my-experience

بیان کوتاه یک تجربه از دیدار با شیخ محمدسعید نقشبندی در منزل ایشان در روانسر


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012