ذهن

ضرورت دوری از دوستان ناامید

/necessity-of-staying-away-from-frustrated-friends

تا جایی که می‌توانیم از دوستان ناامید خود دور شویم؛ این یک ضرورت اساسی برای زندگی بهینه است!


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012