دانشجویان علوم انسانی

علوم انسانی در ایران | مسیر دانشجویان برای دانش‌ورزی

/humanities-in-iran

تحلیلی اجمالی و تاریخی دربارۀ وضعیت علوم انسانی در ایران و راه‌حل پیش رو برای دانشجویان علوم انسانی جهت ارتقای وضعیت علمی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012