خوابگاه کوی دانشگاه تهران

دیوانه‌خوانۀ خوابگاه (3): وضعیت یک شب

/a-night-in-dormitory

توصیف اجمالی ویژگی‌های دو تن از دانشجویان در خوابگاه کوی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012