خواب

قدرت عجیب خاطره‌ها

/the-power-of-bitter-memories

رویارویی من با یک خاطره و اثر آن بر زندگی دانشجویی‌ام


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012