خاطره

قدرت عجیب خاطره‌ها

/the-power-of-bitter-memories

رویارویی من با یک خاطره و اثر آن بر زندگی دانشجویی‌ام


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012