حقوق انسانی

پرسش هر بارۀ جوان ایرانی: چه باید کرد؟

/what-shoud-we-do

تأملی جامعه‌شناختی دربارۀ وضعیت جوان ایرانی در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و به ویژه بحران اخیر


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012