جوانان

برای دوستم: مسعود رستمی

/for-masoud

یادی از دوست رفته‌ام، مسعود عزیز و بیان ویژگی‌هایی از او در پیوند با مسألۀ ازدواج جوانان


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012