جهان اسلام

تأملی در پراکندگی جغرافیایی مشاهیر گوران و گرایش‌های تعاملی آنان

/goran-studies-2

ادامۀ بررسی مطالعات گوران‌شناسی در بررسی فهرستی از مشاهیر آنان در سده‌های پنجم تا سیزدهم هجری


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012