تولد

وقتی من متولد شدم

/when-i-borned

گزارشی از سبک زندگی خانوادۀ من در روستای سرپیر در اوایل دهۀ هفتاد


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012