تشیع در هورامان

نقد | طریقت و شریعت در هورامان

/tariqa-and-sharia-in-hawraman

نقد یادداشتی از دکتر مدرس سعیدی دربارۀ کارکرد طریقت در هورامان


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012