بلوچ ها

اعترضات اخیر در ایران | یک مطالۀ جامعه‌شناختی دربارۀ کردها

/a-sociological-study-about-kurds

دو نکته دربارۀ کنش کردها و سبک دین‌ورزی آنان در چهارچوب بررسی اعتراضات اخیر


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012