ایرانیت

دوگانۀ کرد ایرانی و کردِ شرق کردستان

/iranian-kurd-or-aa-kurd-from-rojhalat

پرونده‌ای باز برای بحث و گفت‌وگو دربارۀ یک دوگانه در نام بردن از کردها


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012