اهل بیت

دیدگاه نقشبندیان کردستان دربارۀ فاطمۀ زهرا

/naqshbandiyya-believes-on-fatima

نگاه متفاوت صوفیان نقشبندی کردستان به جایگاه فاطمۀ زهرا در تصوف


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012