انسان

مرگی که نزدیک است!

/we-and-death

در پیچیدگی مفهوم مرگ و کم آوردن نظام فکری انسانی در برابر حتمیت و عظمت آن


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012