کانال

آهسته و پیوسته | اثر مرکب

/compound-effect

یک تجربه‌نگاری دربارۀ اثربخشی آهستگی و پیوستگی در فرآیند نوشتن


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012