کار دانشجویی

استفاده کردن از فرصت‌های زندگی

/taking-advantage-of-life-opportunities

دربارۀ ضرورت دوری کردن از دوستان ناامید، نادان و تک‌بعدی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012