نقشبندیکا

گفت‌وگوی علمی و برداشت تاریخی | من و دانش از پاکستان

/scientific-dialogue

مواجهۀ عملی من با تأثیر درازدامنۀ استعمار بر هند و پاکستان


نقشبندیکا | مطالعات نقشبندیه‌پژوهی

/naqshbandica-pages

راه‌اندازی بسترهای اینترنتی نقشبندیکا برای انتشار مطالعات تخصصی‌ام در زمینۀ نقشبندیه‌پژوهی


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012